Sušice jsou proslulým centrem kultu Anděla Strážce. Každý návštěvník kaple Andělíček by měl tedy o světě andělů něco vědět.

Andělé se dělí do tří triád o devíti kůrech. V první a nejvyšší triádě jsou zařazeni serafové, cherubové a trůnové, ve druhé panstva, síly a mocnosti, ve třetí pak knížectva, andělé a archandělé.

První triáda

Nejvýše postaveným andělským kůrem jsou serafové. Andělé, kteří neustále obklopují Boží trůn a bez přerušení pějí hebrejsky hymnus Kadosh, Kadosh, Kadosh. V češtině to znamená „Svatý, Svatý, Svatý je pán zástupů.“ Mají podobu bytosti se čtyřmi hlavami a třemi páry křídel.

To cherubové mají červené zbarvení, čtyři hlavy a dva páry křídel, obývají místo „východně od zahrady Edenu“ a střeží plamenným mečem přístup ke stromu života. Jsou obdařeni nebeskou inteligencí, kterou uplatňují v úloze Božích poslů.

Do nejvyšší triády jsou zařazeni ještě trůnové, kteří patří mezi vzhledově rozhodně nejpozoruhodnější anděly. Svým vzhledem se tyto bytosti podobají hořícímu řeřavému uhlí. U nohou mají kola, která se třpytí jako chrysolit a jeví se tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jedou, mohou jet na všechny strany a při jízdě nezatáčí. Z jejich mohutných loukotí jde bázeň, neboť jsou kolem dokola plné očí.

Druhá triáda

Andělé, označovaní jako panstva, mají dohlížet na to, zda ostatní andělské kůry plní své povinnosti. Pyšní se jmény Zadkiel, Hashmal, Yachriel a Muriel a holí v podobě kříže. Síly jsou pro změnu prostředníky Božího požehnání a zázraků. Doprovází statečné lidi a ochraňují je. Mají nádherné šaty, ale chodí bosi. Posledním andělským kůrem druhé triády jsou mocnosti. Tyto anděly prý Bůh stvořil hned jako první. Jejich úkolem je bránit svět před útokem démonů a usilovat o rovnováhu dobrého a zlého v duši člověka. Nosí bohatě zdobený mantl a tuniku sahající ke kolenům.

Třetí triáda

Do třetí triády patří knížectva. Tito andělé mají na starosti ochranu velkých měst a národů. Známa jsou některá jejich jména, jako například Nisroch, Anael a Cervill. Mají nádherný oděv a obuv, v ruce drží lilii. Pravými zvěstovateli a posly jsou archandělé. Názory na jejich počet se různí. K nejznámějším patří Gabriel, Michael a Rafael. Jméno archanděla Michaela znamená „kdo je jako Bůh“. Nazýván je také knížetem nebeského vojska a je považován za reprezentanta nebeské říše. Byl to on, kdo zadržel ruku Abrahámovu, když chtěl Hospodinu obětovat svého syna Izáka, byl to také on, který se zjevil Mojžíšovi uprostřed hořícího keře a při jeho smrti vybojoval vítězný zápas o jeho duši se satanem. Oblečen bývá do vojenské zbroje, s plamenným mečem, případně kopím, kadidelnicí nebo knihou v ruce, někdy jede i na koni. Jméno archanděla Gabriela znamená „Bůh, který ukazuje sílu“. Gabriel sedí po levici Boží. Je andělem zvěstování, vzkříšení, milosti, zjevení a smrti. Gabriel byl také tím andělem, který zvěstoval Panně Marii Boží vůli. To archandělu Rafaelovi, zvanému „Medicina De“ nebo „medicus“, byly připisovány léčivé schopnosti.

Ostatní archandělé

„Ohněm Božím“ je zván archanděl Uriel, který má prý dozor nad peklem a někdy je také ztotožněný s andělem stojícím s plamenným mečem u nebeské brány. Roku 745 byly víra v Uriela odsouzena koncilem. Jiný archanděl Salathiel, zvaný „Modlitba k Bohu“ či „Vyvolený u Boha“ je zobrazován s rukama skříženýma na prsou. Archanděl Jehudiel, zvaný Chvála Boží, je pro změnu opatřen holí, korunou a důtkami. Na starosti má vyplnění Boží spravedlnosti. Roucho plné květin má další z archandělů, a sice Barachiel, jehož jméno znamená „Požehnání Boží“. To Jeremiel, zvaný „Výsostnost Boží“, je prý pánem všech duší očekávajících vzkříšení. Za úkol má doprovázet duše k Poslednímu soudu. Apokryfní kniha Hennochova zná ještě další čtyři archanděly. Jsou jimi Sariel, Raguel, Raziel a Metatron. Sariel odpovídá za osud andělů, kteří přestoupili zákony. Bývá také ztotožňován s andělem smrti. Archanděl Raguel, zvaný „Přítel Boží“, je jakýmsi dozorcem nad chováním andělů. Stejně jako Uriel měl smůlu, víru v jeho existenci odsoudil koncil v roce 745. To archanděl Raziel sepsal prý Knihu anděla Raziela, ve které odhalil patnáctset klíčů k tajemství vesmíru. Posledním známým archandělem je Metatron, zvaný „Kníže tváře Boží“. Je to údajně nejmladší z andělů a také má být největší. Podle talmudu spojuje Hospodina s lidstvem.

Andělé

Posledním andělským kůrem třetí triády jsou andělé, sem patří i oni andělé strážní. Ti stojí nejblíže člověku, jsou prostředníky mezi Bohem a lidmi a ochránci lidí. Mají oděv diákonů a v ruce hůl zakončenou křížem. Andělům se připisuje i to, že inspirují člověka k mimořádným výsledkům zejména v umělecké oblasti. Pomáhají také člověku přemoci moc démonů. Svatý Tomáš Akvinský se dokonce domníval, že i každý démon má svého anděla strážce, který mu zabraňuje dělat nepravosti.

Martin Lorenc