Středověká města bývala nedobytnými pevnostmi. Ani Sušice nebyla výjimkou. Co by ostatně bylo královské město bez hradeb? Sušice si ovšem pořídila hradby rovnou dvojí.

Hradby krále Jana

Tu první, vnitřní hradební zeď povolil sušickým postavit král Jan Lucemburský. Bylo to v roce 1322 a dodnes na tuto událost upomíná kamenná deska ve vestibulu radnice. Hlavní městská hradba byla 120 cm silná, 6 až 7 metrů vysoká a vrcholila cimbuřím. Její zbytky stojí dosud okolo celého městského jádra, s výjimkou jižní strany, kde se fortifikační zeď zachovala pouze při jihovýchodní zdi děkanského kostela.

Vstup do města hájily původně tři brány, Pražská, Říšská a Klášterní, zvaná také Velká brána. Ta uzavírala dnešní Mostní ulici mezi zadní částí muzejní budovy a domem č. p. 43/I. Byla nižší než ostatní dvě brány, za to však mnohem objemnější, protože v ní bylo obydlí strážce brány a vězení. Říšská brána oddělovala dnešní ulici Americké armády, mezi domy č.p. 80 a 81/I, od cesty k Volšovům. Pražskou bránou, na konci dnešní ulice T. G. Masaryka, se procházelo z města na Dolejší předměstí. O všechny tři brány ale město přišlo v průběhu 19. století. Zůstala jen malá boční branka k řece, kterou naleznete na konci ulice V Brance. Bašty vnitřní hradby, ani příkop se nezachovaly.

Druhá hradba

Za panování slabošského krále Vladislava Jagellonského bylo v Sušici vybudováno velkorysé vnější opevnění. Ve vzdálenosti 27 až 40 m před hlavní hradbou byla založena vnější hradební zeď široká 90 cm, stoupala ze dna nově vyhloubeného zevního příkopu. Hradba se zachovala především ve zdi domků, které k ní byly přistavěny.

Dochovala se při židovském hřbitově nad potokem Roušarkou. Zesiluje ji tu hranolová bašta s okosenými rohy, vyzděnými z tesaných pískovcových kvádrů. Zbytkem bašty je i dům čp. 101/II v ulice Na Příkopech. Podobných domů, které nerespektují uliční čáru, je tu více. Vesměs jsou přízemní a někdy doslova titěrné. Naleznete tu i pravou nefalšovanou roubenku. Domky přimknuté k vnitřnímu líci vnější hradby vznikaly již od pozdního 18. století. Na hradby si je jak vlaštovčí hnízda lepila městská chudina.

Martin Lorenc